【2021】 Mẫu giấy xác nhận lương chuẩn dùng để vay vốn ngân hàng

Cùng MoneyFun dành 15 phút đọc bài Mẫu giấy xác nhận lương chuẩn dùng để vay vốn ngân hàng.

Khuyến nghị:

Vui lòng đọc bài viết này trong phòng kín để đạt hiệu quả tốt nhất
Tránh xa tất cả các thiết bị gây xao nhoãng trong việc tập trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám Đốc…..

Tôi tên là:………………………………………………Ngày sinh:…………………………………….

Số CMND:…………………………..Ngày cấp…………………………….Nơi cấp:………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ tạm trú:…………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại di động:……………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ công ty:……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại công ty:………………………………………………………………………………………….

Phòng ban:………………………………………………..Chức vụ:……………………………………..

Thời gian công tác: từ ngày…….tháng……..năm tới nay

Loại hợp đồng lao động:……………………………………………………………………………………

Hình thức nhận lương: (tiền mặt hoặc chuyển khoản)

  • Mức lương tháng……./……….là:…………………………..VND
  • Mức lương tháng……./……….là:…………………………..VND
  • Mức lương tháng……./……….là:…………………………..VND

Diễn giải mức lương:………………………………………………………………………………………….

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám Đốc xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi chức vụ)

……., ngày……tháng…….năm…….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng hợp

moneyfun
Quên mật khẩu bidv smart banking
Cách lấy lại mật khẩu BIDV online sau đây sẽ giúp khách hàng nhanh chóng lấy lại mật khẩu khi bị quên. Hãy cùng tham khảo...
Tài khoản thương gia acb
Đây là một dịch vụ ngân hàng đặc trưng của Ngân hàng TMCP Á Châu ACB, nhằm đáp ứng tối ưu hiệu quả và lợi ích...
Số tài khoản ngân hàng acb có mấy số
Số tài khoản ACB bao nhiêu số? Cách lấy lại số tài khoản mỗi khi quên như thế nào? Có thể nói đây là điều kiện...