Cập nhật Sẽ sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Cập nhật thông tin về Sẽ sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ


Hình minh họa. Nguồn Internet

Trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam, thời gian gần đây có hiện tượng một số doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu không tuân thủ các quy định của pháp luật. Để thị trường tiếp tục phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của doanh nghiệp, giảm dần sự phụ thuộc vào kênh tín dụng ngân hàng, cần tiếp tục hoàn thiện. khung pháp lý và tăng cường quản lý, giám sát.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Trên cơ sở đánh giá tình hình vừa qua, Bộ Tài chính đã xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 153/2020 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán và giao dịch chứng khoán. Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Dự thảo đã được lấy ý kiến ​​rộng rãi của người dân, doanh nghiệp từ cuối năm 2021 và đang lấy ý kiến ​​thẩm định của Bộ Tư pháp để trình Chính phủ trong thời gian tới. Một số nội dung đáng chú ý của dự thảo Nghị định sửa đổi bao gồm:

Đầu tiên, sửa đổi, bổ sung quy định về mục đích phát hành trái phiếu tại Điều 5 Nghị định số 153/2020 / NĐ-CP.

Trước đây, Nghị định số 153/2020 / NĐ-CP chỉ nêu: “Mục đích của đợt phát hành trái phiếu bao gồm: thực hiện các chương trình, dự án đầu tư; tăng quy mô vốn lưu động; cơ cấu lại nguồn vốn của doanh nghiệp hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành. ” thì trong Dự thảo, nó đã được bổ sung và sửa đổi thành: “Mục đích của đợt phát hành trái phiếu bao gồm: thực hiện các chương trình, dự án đầu tư; tăng quy mô vốn lưu động; cơ cấu lại nguồn vốn của doanh nghiệp hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Doanh nghiệp không được phát hành trái phiếu để góp vốn dưới mọi hình thức, mua cổ phần, mua trái phiếu của doanh nghiệp khác, cho doanh nghiệp khác vay vốn.

Như vậy, Dự thảo đã quy định rõ, doanh nghiệp không được phát hành trái phiếu để góp vốn dưới mọi hình thức, mua cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp khác, cho doanh nghiệp khác vay vốn. Việc bổ sung quy định này giúp khắc phục kẽ hở mà nhiều doanh nghiệp lợi dụng để phát hành trái phiếu sai mục đích, góp phần tăng cường trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức phát hành trong việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu. đúng mục đích.

Thứ hai, xác định rõ hơn đối tượng được mua trái phiếu.

Cụ thể, dự thảo bổ sung điểm d khoản 1 Điều 8 như sau: “Trước khi thực hiện giao dịch mua / bán trái phiếu, nhà đầu tư phải được xác định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp”.

Dự thảo cũng bổ sung vào Điều 16 hiện hành quy địnhNhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ đã được xếp hạng tín nhiệm, trừ trường hợp chấp hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật ”.

Cùng với đó, Dự thảo bổ sung điểm a1 khoản 3 Điều 8 về quyền của nhà đầu tư mua trái phiếu trong trường hợp phát hiện tổ chức phát hành sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu không đúng mục đích trong kế hoạch. phát hành trái phiếu hoặc cam kết với nhà đầu tư, nhà đầu tư yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu mua lại trái phiếu trước hạn.

Thứ ba, bổ sung quy định hồ sơ chào bán trái phiếu phải có kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với một số loại trái phiếu đã phát hành.

Hiện tại, điểm đ khoản 2 Điều 12 Nghị định số 153/2020 / NĐ-CP chỉ quy định hồ sơ chào bán trái phiếu có thể có hoặc không có kết quả xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp. Theo đó, Dự thảo Nghị định mới sửa đổi khoản 2 Điều 12 về Hồ sơ chào bán trái phiếu yêu cầu: “Kết quả xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu và phát hành trái phiếu đối với trường hợp phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo, không có bảo lãnh thanh toán, tổ chức phát hành có kết quả kinh doanh của năm liền trước năm phát hành hoặc có số lỗ lũy kế đến năm phát hành.

Thực tế, việc không bắt buộc xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu có thể mang lại rủi ro lớn cho nhà đầu tư cũng như nền kinh tế khi nhiều doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. nợ nần, không có tài sản đảm bảo, cùng với việc kinh doanh thua lỗ liên tục nhưng vẫn chào bán trái phiếu, dẫn đến việc nhà đầu tư sau đó “mất trắng” số tiền đã đầu tư. Yêu cầu phải có kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với các doanh nghiệp nêu trên trong Dự thảo để kịp thời khắc phục những tồn tại trong thời gian qua, tăng tính minh bạch và nâng cao chất lượng trái phiếu phát hành.

Thứ Tư, bổ sung quy định về đại diện trái chủ khi giao kết hợp đồng với tổ chức phát hành (sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 12).

Cụ thể, dự thảo bổ sung: Người đại diện trái chủ có trách nhiệm giám sát việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu, tiếp nhận và quản lý tài sản đảm bảo, giám sát việc thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành và thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán ”. Việc này nhằm tăng cường giám sát mục đích sử dụng vốn trái phiếu của tổ chức phát hành cũng như tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết khác của tổ chức phát hành.

Thứ năm, bổ sung quy định cụ thể về hồ sơ, thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp để phát hành riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán (Điều 16b); về việc thay đổi, hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán (Điều 16c).

Các quy định này góp phần đẩy nhanh việc hình thành thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng tại Sở giao dịch chứng khoán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tăng tính thanh khoản; đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch; tăng cường quản lý, giám sát trái phiếu đưa vào giao dịch trên thị trường thứ cấp.

Thứ sáu, sửa đổi một số quy định về thời hạn và nội dung công bố thông tin nhằm khắc phục những tồn tại thời gian qua; đồng thời nâng cao tính minh bạch của các tổ chức phát hành trái phiếu và việc sử dụng vốn phát hành trái phiếu của họ.

Ví dụ, tại Khoản 1, Điều 19 trước đây đã nêu: Trong thời hạn 01 ngày làm việc trước ngày phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phải công bố thông tin trước khi chào bán cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi bản công bố thông tin chính xác, đầy đủ. theo quy định đối với Sở giao dịch chứng khoán ” Bây giờ Dự thảo đã được điều chỉnh thành Ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày dự kiến ​​phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phải công bố thông tin trước đợt chào bán cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi thông tin công bố thông tin chính xác, đầy đủ. theo quy định đối với Sở giao dịch chứng khoán ”.

Như vậy, việc công bố thông tin có thể diễn ra sớm hơn, trước ít nhất 1 ngày thay vì quy định cũ được hiểu là chỉ 1 ngày trước ngày phát hành và ngày công bố đó có thể là ngày dự kiến ​​chứ không phải ngày chính xác. là ngày phát hành chính thức. Điều này không chỉ giúp các tổ chức / cá nhân tham gia mua trái phiếu có thêm thời gian nghiên cứu các thông tin công bố, chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày mở bán mà còn giúp doanh nghiệp xem xét, chỉnh sửa kịp thời các thông tin đã công bố nếu phát hiện sai sót, bất hợp lý.

Những đề xuất thay đổi nêu trên sẽ giúp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về trái phiếu doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển thị trường ngày càng công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Nhiều người kỳ vọng, khi Nghị định mới được ban hành, thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ có nhiều bước tiến về chất lượng sản phẩm, tăng tính ổn định và chiều sâu cho thị trường.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Xu hướng thị trường phái sinh
Cập nhật thông tin mới nhất về Xu hướng thị trường phái sinh Phiên giao dịch ngày 27/5/2021: Cổ phiếu cần chú ý Tin tức...
Not found image
Cập nhật Giao dịch bùng nổ, VN-Index bứt phá hơn 18 điểm
Cập nhật thông tin mới nhất về Giao dịch bùng nổ, VN-Index bứt phá hơn 18 điểm Ngay những phút đầu phiên, nhóm cổ phiếu...
Số điện thoại tổng đài ngân hàng tiên phong
Trong quá trình sử dụng dịch vụ của Ngân hàng Tiên Phong (TPBank), đôi lúc khách hàng có những thắc cần được giải đáp nhưng...