Cập nhật Quy định đặc thù tài chính của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Cập nhật thông tin mới nhất về Quy định đặc thù tài chính của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

quy định doanh thu chính của giao dịch chung của trung tâm khoan

Hình minh họa

Nghị định số 122/2017 / NĐ-CP quy định Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán chỉ được đầu tư, góp vốn ra bên ngoài để phát triển hạ tầng và công nghệ thông tin của thị trường. thị trường chứng khoán sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Về doanh thu, đối với Sở giao dịch chứng khoán, Nghị định quy định doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ bao gồm doanh thu từ hoạt động niêm yết; doanh thu kinh doanh chứng khoán, kinh doanh chứng khoán phái sinh; doanh thu từ các thành viên giao dịch; doanh thu từ hoạt động đấu giá trái phiếu; doanh thu từ hoạt động đấu giá cổ phần; thu từ chuyển quyền sở hữu chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch của SGDCK; doanh thu từ các hoạt động nghiệp vụ khác.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ bao gồm doanh thu từ dịch vụ cung cấp thông tin; doanh thu từ dịch vụ cung cấp cơ sở hạ tầng; doanh thu dịch vụ khác.

Ngoài doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn và tài sản của doanh nghiệp nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính đối với lãi tiền gửi phát sinh từ hoạt động đấu giá cổ phần.

Đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ bao gồm doanh thu từ hoạt động quản lý thành viên lưu ký; doanh thu từ hoạt động đăng ký chứng khoán; doanh thu từ hoạt động lưu ký chứng khoán; doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán; doanh thu từ việc thực hiện quyền; doanh thu từ việc xử lý lỗi sau giao dịch; thu từ chuyển quyền sở hữu chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch của SGDCK; thu từ hoạt động đại lý trả gốc, lãi trái phiếu; doanh thu bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; doanh thu từ các hoạt động nghiệp vụ khác.

Doanh thu cung cấp dịch vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam bao gồm doanh thu cung cấp dịch vụ thông tin; doanh thu dịch vụ khác.

Ngoài doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn và tài sản của doanh nghiệp nhà nước được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính. gốc đối với lãi tiền gửi phát sinh từ việc trả cổ tức, gốc, lãi trái phiếu và thực hiện quyền mua chứng khoán.

Nghị định quy định về Sở giao dịch chứng khoán; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với một số khoản chi cụ thể như sau:

1- Chi trích lập quỹ bù đắp thành viên của Sở giao dịch chứng khoán và trích lập quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ, quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng khoán phái sinh của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể, việc trích quỹ bù đắp thành viên của Sở giao dịch chứng khoán và quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện hàng quý. Mức trích quỹ hàng năm tối đa không quá 2% doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán đối với Sở giao dịch chứng khoán và 2% doanh thu hoạt động lưu ký chứng khoán đối với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Trường hợp số dư của Quỹ bằng 5% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm cùng thời điểm thì không được trích lập.

Việc trích lập Quỹ phòng ngừa rủi ro từ hoạt động chứng khoán phái sinh của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được thực hiện hàng quý và mức trích quỹ cả năm tối đa không quá 15% doanh thu hoạt động bù trừ, thanh toán tiền hàng năm. chứng khoán phái sinh.

Trong năm tài chính, nếu không sử dụng hết, Quỹ sẽ được chuyển sang năm sau để sử dụng tiếp. Trường hợp kinh phí tồn quỹ không đủ chi thì số thực chi còn lại được tính vào chi phí hoạt động nghiệp vụ.

Việc sử dụng Quỹ bồi thường thành viên, Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ và Quỹ phòng ngừa rủi ro hoạt động phái sinh được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

2- Chi phí Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chuyển lại cho Sở Giao dịch chứng khoán các khoản thu từ giao dịch chuyển quyền sở hữu chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật. luật chứng khoán.

Phương Nhi

Theo baochinhphu.vn

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật VN-Index hồi phục trở lại?
Cập nhật thông tin mới nhất về VN-Index hồi phục trở lại? Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán xin trích đăng một số...
Not found image
Cập nhật Xu hướng thị trường phái sinh và chứng quyền
Cập nhật thông tin mới nhất về Xu hướng thị trường phái sinh và chứng quyền Phái sinh: Hãy cẩn thận với nhịp điệu dao...
Not found image
Cập nhật Tin tức chứng khoán mới nhất 17h00’ hôm nay 14/4/2021
Cập nhật thông tin mới nhất về Tin tức chứng khoán mới nhất 17h00’ hôm nay 14/4/2021 Nhận định chứng khoán ngày 15/4/2021: Có thể...