Cập nhật 3 biện pháp xử lý tổ chức kinh doanh chứng khoán không an toàn tài chính

Cập nhật thông tin mới nhất về 3 biện pháp xử lý tổ chức kinh doanh chứng khoán không an toàn tài chính

3 thỏa thuận chung để mong muốn kinh doanh chung

Hình minh họa

Đây là quy định tại Thông tư 87/2017 / TT-BTC mới ban hành của Bộ Tài chính quy định tiêu chí an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng tiêu chí an toàn tài chính. chủ yếu.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Về biện pháp cảnh báo, Thông tư nêu rõ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định đưa tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng cảnh báo trong các trường hợp sau: Tỷ lệ vốn khả dụng từ 150% đến dưới 180% trong tất cả các kỳ báo cáo đối với 03 tháng liên tục; hoặc tỷ lệ vốn khả dụng đã được soát xét hoặc được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận từ 150% đến dưới 180%; hoặc báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính mà tổ chức kiểm toán được chấp thuận đưa ra ý kiến ​​không thỏa đáng (hoặc ý kiến ​​phản đối), từ chối phát biểu ý kiến ​​(hoặc không thể bày tỏ ý kiến), trừ một số khoản mục trong báo cáo này, nếu trừ đi các ảnh hưởng làm việc vốn, tỷ lệ vốn lưu động từ 150% đến dưới 180%.

Tổ chức kinh doanh chứng khoán đưa ra khỏi tình trạng cảnh báo khi tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 180% trở lên trong 3 tháng liên tục, trong đó tỷ lệ vốn khả dụng tại kỳ báo cáo gần nhất phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm toán. tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Đối với các biện pháp kiểm soát, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định đưa tổ chức kinh doanh chứng khoán vào diện kiểm soát trong các trường hợp sau đây: Tỷ lệ vốn khả dụng từ 120% đến dưới 150% của tất cả các kỳ báo cáo trong 03 tháng liên tục; hoặc tỷ lệ vốn khả dụng đã được soát xét hoặc được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận từ 120% đến dưới 150%; hoặc báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính mà tổ chức kiểm toán được chấp thuận đưa ra ý kiến ​​không thỏa đáng (hoặc ý kiến ​​phản đối), từ chối phát biểu ý kiến ​​(hoặc không thể bày tỏ ý kiến), trừ một số khoản mục trong báo cáo này, nếu trừ đi các ảnh hưởng làm việc vốn, tỷ lệ vốn lưu động từ 120% đến dưới 150%.

Thời hạn kiểm soát không quá 12 tháng, kể từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát.

Tổ chức kinh doanh chứng k

Kiểm soát đặc biệt

Theo Thông tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào diện kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp sau: Tỷ lệ vốn khả dụng do công ty tự tính toán hoặc đã được rà soát, kiểm soát. được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận dưới 120%; hoặc không khắc phục được tình trạng kiểm soát trong thời hạn 12 tháng theo quy định; hoặc không báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong 02 kỳ báo cáo liên tiếp hoặc không kiểm toán, soát xét báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính hoặc không công bố thông tin về báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính. Báo cáo tài chính đã được soát xét và kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định của pháp luật …

Thời hạn kiểm soát đặc biệt không quá 04 tháng, kể từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Tổ chức kinh doanh chứng khoán được đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt khi tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 180% trở lên trong 3 tháng liên tục, trong đó tỷ lệ vốn khả dụng tại kỳ báo cáo gần nhất phải được kiểm toán. được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Sau khi hết thời hạn kiểm soát đặc biệt theo quy định mà tổ chức kinh doanh chứng khoán vẫn không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt và có số lỗ gộp (chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán) từ 50% vốn điều lệ trở lên thì hoạt động sẽ bị tạm ngừng …

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2017.

Lan Phương

Theo baochinhphu.vn

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Thị trường đã tạo đáy?
Cập nhật thông tin về Thị trường đã tạo đáy? Hình minh họa. Nguồn: Internet. Ba yếu tố hỗ trợ thị trường Theo VNDIRECT,...
Not found image
Cập nhật Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình (HBC) bị phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
Cập nhật thông tin mới nhất về Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình (HBC) bị phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán Cổ đông...
Not found image
Cập nhật Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ nghiên cứu tổ chức thị trường phái sinh trên hàng hóa
Cập nhật thông tin mới nhất về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ nghiên cứu tổ chức thị trường phái sinh trên...